Vážení rodičia a vedúci záujmových útvarov CVČ, 

vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a predmetného manuálu, ktorý obsahuje usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021 si Vám dovoľujeme oznámiť, že pravidelná záujmová činnosť je od 5.10.2020 (vrátane) pozastavená. O začiatku záujmovej činnosti Vás budeme informovať.

Platby za krúžky zatiaľ prosím nerealizovať !

Ďakujem za pochopenie

Mgr. PaedDr. Miroslav Petráš

Riaditeľ CVČ Ahoj Piešťany