Riaditeľka CVČ: Mgr. Anna Kašová

Centrum voľného času Ahoj je mestská rozpočtová organizácia. Spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je prístupné deťom a mládeži od 5 do 30 rokov po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočne využiť svoj voľný čas. Zároveň sa snažíme aj o výchovné pôsobenie na deti a mládež, protidrogovú prevenciu, spojenie vyučovacieho procesu s mimoškolskými aktivitami.

Činnosť sa vykonáva v jednorazovej forme (besedy), alebo formou krúžkov počas celého školského roka. Skladba krúžkov vychádza najmä podľa záujmu detí a z materiálno – technických možností centra.

Do bohatej ponuky záujmových činností patria aj rôzne súťaže širokého zamerania, jazykové olympiády, tábory a výlety. Okrem toho sa počas celého školského roka venujeme aj priebežnému vzdelávaniu sa pedagogických pracovníkov centra voľného času. Počas prázdnin zabezpečujeme rôzne prázdninové krúžky, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie , výlety, sústredenia pre účastníkov našich pravidelných aktivít a širokú verejnosť.

O obľúbenosti CVČ v Piešťanoch a okolí svedčí aj fakt, že v dnešnej dobe navštevuje CVČ Ahoj približne 700 detí.